ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2