ประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอยแบบครบวงจรภายในหมู่บ้านจัดสรร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 นาฬิกา ประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอยแบบครบวงจรภายในหมู่บ้านจัดสรร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2