ประกวดผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประกวดผู้สูงอายุ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ