ดูงาน อสม. รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ดูงาน อสม. รุ่นที่ 4

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี