ดูงาน อสม. รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ดูงาน อสม. รุ่นที่ 3

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี