ดูงาน อสม. รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ดูงาน อสม. รุ่นที่ 2

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี