ดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดระยอง

ดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 เวล า 05.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ จังหวัดระยอง