ดูงานชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

ดูงานชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง