กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ คลองบางสร้อยทอง