กิจกรรม “รู้ทันโรค ทันภัย ห่างไกลภาวะซึมเศร้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรม “รู้ทันโรค ทันภัย ห่างไกลภาวะซึมเศร้า”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1