กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน

วันที่  27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1