กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2