กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 

กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1