กิจกรรมอบรมการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนภายในหมู่บ้านจัดสรร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรมอบรมการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนภายในหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1