กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ ให้เป็นกองบุญ” ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ ให้เป็นกองบุญ”

ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา 

ณ วัดพุทธปัญญา