กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” ณ วัดลานนาบุญ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา

ณ วัดลานนาบุญ