กิจกรรมสอบเด็กไปปีนัง (สัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรมสอบเด็กไปปีนัง (สัมภาษณ์)

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1