การอบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

การอบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1