การประชุมสามัญประจำปีและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนนทบุรีที่ครบวาระ

การประชุมสามัญประจำปีและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนนทบุรีที่ครบวาระ

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี