การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2