รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

  • ผู้ช่วยนายช่างโยธา                จำนวน   1   อัตรา

1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

  • พนักงานขับรถยนต์                จำนวน   1   อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

  • เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล          จำนวน   1   อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายสุภาพ)

>>>>>>รายละเอียดการรับสมัคร