ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีออกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนนทบุรี 14 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 744/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

          ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีประชากรหนาแน่น มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง จำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดแพร่กระจายเชื้อโรค อันเป็นการจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.1 สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ เอกชน)

1.2โรงเรียน (รัฐ – เอกชน – นานาชาติ)

1.3 สถานกวดวิชา

 1.4 สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

 1.5 สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

1.6 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.7 สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.8 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1.9 สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ภายในอาคารชุดที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

1.10 สระว่ายน้ำ (รวมถึง สระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรือ อาคารชุดที่พักอาศัย)

1.11 สนามพระ อำเภอบางใหญ่

1.12 ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

1.13 ร้านคาราโอเกะ

1.14 เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว

 

ข้อ 2 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2.1 สนามมวย

2.2 สนามกีฬา

2.3 สนามชนไก่

2.4 สนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

 

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *