ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

          เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก/กองต่าง ๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26, 27, 28, 29, 31 และข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39

          เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 – 4 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 – 9 ของสำนัก / กองต่าง

>>>>>> การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *