ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก/กองต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 28, 31 และข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 – 3 ของสำนัก/กอง ต่าง ๆ

>>>แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *