ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

          ตามประกาศเทศบาลนครนนทนบุรี เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นั้น

          เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) ตามที่เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประกอบกับครบระยะเวลาหกสิบวันตามข้อ 139 (1) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) ดังกล่าว

 

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *