ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน เทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน เทศบาลนครนนทบุรี

           เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 3 ข้อ 17 (4) จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน เทศบาลนครนนทบุรี

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน เทศบาลนครนนทบุรี

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *