ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลง

          เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลง เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลงประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่เปลี่ยนแปลง

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *