พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำแบะยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล