Big Cleaning Day ครบรอบ 84 ปี เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี เทศบาลนครนนทบุรี ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ ซอยเรวดี 54 โดยกิจกรรมในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสา พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกันรณรงค์และพัฒนาความสะอาด เก็บมูลฝอย เศษวัสดุ ล้างถนน เก็บป้ายโฆษณาในซอยเรวดี และพัฒนาความสะอาดขุดลอกผักตบชวา วัชพืช มูลฝอยในคลองบางซื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย