โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุน เครือข่ายและผู้นำชุมชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนมีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
สำหรับการสมทบงบประมาณให้กับกองทุน เทศบาลได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 ครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2561 รวมเป็นเงิน 4,857,840 บาท ซึ่งกองทุนได้รายงานผลดำเนินงานการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ยอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,890 ราย เป็นเงิน 3,733,618 บาท
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 120 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน เครือข่ายและผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาล สำหรับในปี 2562 เทศบาลนครนนทบุรีได้พิจารณาสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นจำนวนเงิน 1,106,640 บาท เพื่อให้นำไปจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุน ให้มีความเข้มแข็ง และขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อไป