โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดูแล แนะนำประชาชนในชุมชนสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างทีมวิทยากรเพื่อเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัย จากผ้าและการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าอบรมจากเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 5 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและจิตอาสา จำนวน 500 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี