โครงการอบรมยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย 2563

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายธนพงศ์ ธนเดชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาล
นางปารวีย์ หอยสังข์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
สำนักการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงวัย 2-5 ขวบ ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมวัย ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1-5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1-12 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไป