โครงการอบรมตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานแขวงท่าทราย
เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลในการจัดเก็บภาษี จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัดเก็บภาษี เพื่อให้การสำรวจการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้องครบถ้วนมีข้อมูลเป็นความปัจจุบัน และร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล