โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดมีความรู้ และตระหนักในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกในครอบครัวได้ การอบรมในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรค และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้