โครงการพัฒนาการบริหารงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการบริหารงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ” โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนททุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เรียนรู้และให้ความเพลิดเพลินแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการสืบทอดไว้ไม่ให้สูญหาย สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี พนักงานครู พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แนวคิด มุมมองใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถแนะนำข้อมูลแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีให้เกิดความสนใจ และได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดความประทับใจสูงสุดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้