โครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด ปีงบประมาณ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ วัด ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ปลอดบุหรี่ โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด การสร้างภูมิคุ้มกันบุหรี่ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายบ้าน โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน และให้ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,000 คน แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่นๆ ละ 200 คน ซึ่งผู้เข้าผ่านการอบรมแล้วสามารถเป็นแกนนำและสร้างเครือข่ายในการณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้