โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น . นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้และสรุปประเมินผลการเสื่อมของไต ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีการเสื่อมของไตในระดับต่างๆ จำนวน 100 คน