โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการประกอบติดตั้งถังดักไขมัน โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำหรือลำรางสาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการอุดตันของท่อระบายน้ำจากการที่มีไขมันอุดตัน จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการประกอบติดตั้งถังดักไขมันตามโครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประขาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คูคลอง ทราบถึงวิธีบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่คนในชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้