โครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดให้มีการประกวดชุมชนคลองสวย น้ำใส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลองและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูคลองอย่างเหมาะสม และสามารถดูแลรักษาสภาพแวดล้อมคูคลอง จำนวน 15 คลอง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ชุมชน ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลให้เทศบาลนครนนทบุรีมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม