โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของสำนัก/สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี แนวปฏบัติใหม่ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา และการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบ” โดนมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี สนามบินน้ำ
การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้้ารับการฝึกอบอรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนแผนการศึกษาของสำนัก/สถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบ การอบรมครั้งในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวามคม 2563 โดยมีผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรม