โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่การลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้หลัก 3R ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle มีการจัดตั้งกองผ้าป่าขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้มาร่วมงานด้วย
ทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยต่อไป