โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติ และชะลอตาเสื่อม 2563

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติ และชะลอตาเสื่อม ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องในโอกาส ครบรอบ 84 ปี เทศบาลนครนนทบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลดวงตา และได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคตา การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ รวมทั้งการวัดสายตาประกอบแว่นสำหรับประชาชนจำนวน 1,000 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้