โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 250 คน ณ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนและพนักงานเทศบาลที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมรับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งอันเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติโดยมิชอบ เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร