“เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ วัดพุทธปัญญา โดยมีนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่การลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้หลัก 3r ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle มีการจัดตั้งกองผ้าป่าขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้มาร่วมงานด้วย
ทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยต่อไป