อปท.นนทบุรีลงนามร่วมมือระงับภัย

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมลงนาม จำนวน 23 แห่ง ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ในการจัดการด้านสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม
การจัดลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น สนับสนุนกำลังพล และวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ และการฝึกฝนเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการให้การช่วยเหลือและระงับเหตุในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมร่วมกันในการะงับเหตุสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด