อบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสด

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น . นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานจอดรถตลาดสด เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดการอบรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางและข้อปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสด และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดหนูในตลาดสดเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายสินค้าเป็นอย่างดี