อบรมเพิ่มระสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทางประเภทงานช่าง

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทางประเภทงานช่าง” เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ประเภทงานช่าง ได้แก่ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเครื่องยนต์ และช่างตัดแต่งสวน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสมกับงาน โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2562 มีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จากทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ให้การต้อนรับ