อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ และสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน” เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการอบรม จำนวนประมาณ 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา ดุลจำนง ที่ปรึกษาชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น จากชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้