อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา ตามโครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
ส้วมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้วมสาธารณะในสถานศึกษา ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงควรจะต้องมีการดูแลและพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมชี้แจงและอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลส้วมสาธารณะแก่นักเรียน และก่อตั้งเครือข่าย “รักษ์ส้วมสะอาด” เพื่อเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย ครูและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักง

านสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้