อบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามโครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล รุ่นที่ 2 จำนวน 200 คน ซึ่งหลักสูตรในวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1